Młodociani pracowicy

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

I.   Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego (wzór w załączeniu).
  2. Do wniosku należy dołączyć kopie:

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

- dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z informacją dodatkową (wzory w załączeniu).

- oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, bądź o nieotrzymaniu takiej pomocy (wzory w załączeniu).

 

W przypadku potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, do wniosku należy również dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód wpłaty opłaty za udzielone pełnomocnictwo wniesione na konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

 

    II.      Termin złożenia wniosku:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracodawca powinien złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

 III.      Opłaty:

Za złożenie wniosku opłat nie pobiera się.

Script logo