Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Łochowa

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

http://bip.gminalochow.pl/zarzadzenie/2383/zarzadzenie-nr-06-2019

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

RODZAJ  CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2019/2020.

07.02.2019 - 15.02.2019

2.

Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego)

wraz z załącznikami i przeprowadzenie weryfikacji wniosków przez

Komisję Rekrutacyjną.

18.02.2019 - 01.03.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.03.2019

do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

11.03.2019 - 20.03.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

22.03.2019

do godz.15:00

6.

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjne [wg art.158 ust. 6-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 996 ze zm.)].

25.03.2018 - 03.04.2019

7.

Przekazanie do Burmistrza Łochowa listy dzieci nieprzyjętych, którym

Gmina Łochów ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne.

05.04.2019

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

RODZAJ  CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie dodatkowych wymaganych dokumentów zgodnie z uchwałą

Nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017.

08.04.2019 - 17.04.2019

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

24.04.2019

do godz. 15:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

25.04.2018 - 06.05.2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

07.05.2019

do godz. 15:00

Script logo