Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Łochowa

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w roku szkolnym 2019/2020

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020.
07.02.2019 - 15.02.2019
2 Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego)
wraz z załącznikami i przeprowadzenie weryfikacji wniosków przez
Komisję Rekrutacyjną.
18.02.2019 - 01.03.2019
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
08.03.2019
do godz. 15:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku
zakwalifikowania kandydata.
11.03.2019 - 20.03.2019
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
22.03.2019
do godz.15:00
6 Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjne [wg art.158
ust. 6-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r, poz. 996 ze zm.)].
25.03.2018 - 03.04.2019
7 Przekazanie do Burmistrza Łochowa listy dzieci nieprzyjętych, którym
Gmina Łochów ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne.
05.04.2019


Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w roku szkolnym 2019/2020

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1 Składanie dodatkowych wymaganych dokumentów zgodnie z uchwałą
Nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017.
08.04.2019 - 17.04.2019
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
24.04.2019
do godz. 15:00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku
zakwalifikowania kandydata.
25.04.2018 - 06.05.2019
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
07.05.2019
do godz. 15:00

 

Wzory dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Script logo